Tietosuojaseloste

16.4.2020

Päivitetty 8.12.2022

1. Rekisterinpitäjä

Hanna Lindewall
Viikaksentie 34
07700 Koskenkylän saha

Puhelin: 044 576 2719
Sähköposti: hanna@wadelma.fi

2. Rekisterin nimi

Wadelman asiakasrekisteri

3. Tietojen keräys ja säilytys

Käsittelen vain sellaisia henkilötietoja, joiden käsittely on perusteltua asiakassuhteeseen, sopimuksiin, sivuston käyttöön, lakisääteisiin velvoitteisiin tai henkilön suostumukseen perustuen. Asiakastietoja säilytetään lain vaatimalla tavalla ja niitä voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin: markkinointi, yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, asiakassegmenttien profilointi sekä Wadelman liiketoiminnalle olennaisen tiedon kerääminen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakiin perustuva velvoite.

Sivustolla on käytössä yhteydenottolomake. Lomakkeen välityksellä kerätyt henkilötiedot perustuvat rekisteröidyn suostumukseen. Kerään seuraavia henkilötietoja lomakkeen avulla: nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä muita yhteydenoton kannalta oleellisia viestejä, jotka asiakas itse täyttää viestikenttään. Lomakkeen tietoja ei tallenneta palvelimelle.

Säilytän lomakkeen kautta kerättyjä henkilötietoja niin kauan, kuin se on asiakassuhteen ja palveluiden tarjoamisen kannalta tarpeellista.

3.1. Välttämättömät evästeet

Sivustolla käytetetään vain ensimmäisen osapuolen evästeitä, jotka ovat välttämättömiä sivuston toiminnan kannalta.

3.2. Evästeet ja kävijäseuranta

Kävijäseurantaan käytetään ensimmäisen osapuolen evästeitä, jotka eivät vaadi erikseen suostumuksen pyytämistä.

  • Anonymisoitu IP-osoite
  • Tietoja käyttäjän laitteesta, ohjelmistosta ja sijainnista

Kerään anonymisoituja tietoja kehittääkseni markkinointia ja nämä tiedot eivät ole yhdistettävissä kehenkään tiettyyn henkilöön.

Lisätietoja Matomo Analyticsista:

https://matomo.org/privacy/
https://matomo.org/faq/general/faq_18254/

4. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa rekisteröityä koskevat henkilötiedot, mikäli rekisteröity haluaa peruuttaa antamansa suostumuksen tai mikäli kyseisiä henkilötietoja ei enää tarvita palvelun tai asiakassuhteen hoitamiseksi. 

Asiakkaalla on erikseen mahdollisuus kieltää markkinointi.

5. Henkilötietojen käsittely ja suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti sekä huolehdin siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja salassapitovelvollisuutta noudattaen.

Emme luovuta yksilöityjä henkilötietoja kolmansille osapuolille, pois lukien erikoistapauksissa lain vaatimat luovutukset viranomaisille.

6. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää sähköpostitse tai henkilökohtaisesti kohdassa yksi (1) nimetylle yhteyshenkilölle.